GHOTJA TA' KULLEGG B'TIFKIRA TA' IBEN


Is-Sibt 20 la' Aprii 2002
Il-helt tei' Anzio fxatt il-bahar baqghet magììrufa ghall-mvaijoni tei' l-alleati fl-ahhcir gwerra. Fil-gejjieni se tibqa' meighrufei ghal att ta' solidarjetà miz-zewg genituri Franco u Adriana Cappelluti, b 'tifkira tei ' l-uniku iben taghhom Chris Cappell (l-isem fi-arti).

Huma ghamlu rigai nobbli lic-cittadinanza ta' Anzio, billi b'tifkira tat-telfa ta' Chris fi-età ta' 28 sena bnew, kif qal il-vici president taljan Gianfranco Fini, "1-isbah skola fir-regjun tal-Lazio, u forsi fl-Italja kollha." Bil-ftuh XaX-Chris Cappell College li saret fil-15 ta' Marzu, iz-zghazagh ta' Anzio ghandhom skola moderna, arjuza, mghammra bi klassijiet kbar, grounds ghall-isports, gym (360 metri), awli bil-kompjuters, muzika, laboratorju u multi-medìa library. L-iskola bil-kuluri blu u isfar hi 1-isbah monument haj ghal Chris, li jinsab midfun fi gnien hadrani biswit i\-college.Din 1-iskola hi 1-irott tbatija u generozita tal-koppja Cappelluti, li f|-iskola sabu Ivvegiba ghall-mcwt ta' Chris.


Mewt misterjuza fl-Iskozja
Chris miet fEdinburgh FAwissu 1996, fejn kien mar ghal btala. Quddiemu kellu karriera sabiha ghaliex fi-età ta' 16-il sena mar jistudja fl-Istati Uniti, fBerkeley College ofMusic, f Boston. Hawn studjaw ulied bosta kantanti fosthom wiehed tal-Beatles, ta' Al Bario u I-malti Mark England. Barra I-muzika studja wkoll dwar in-negozju f'Wake Forest, North Carolina, u kien brillanti fihom.
Meta Chris mar Edinburgh ghal btala f'Awissu 1996, kien qed jahseb li jigi Malta. Ghazel 1-Iskozja u lejla wahda sab tbajja' fuq gismu. Bl-internet ikkuntattja 1-isptar California, fejn kien qed joqghod. It-twegiba kienet li din kienet marda serja u rari. Il-parir kien "hospitalisation immediately" (1-isptar immedjatament). Fi zmien jumejn Chris miet bl-intolleranza tal-vitamina A . Hu kien imdorri bhal hafna amerikani li jixrob hafna "jiiice" tal-karrotti, li fihom il-vitamina A.
Il-genituri hadu hasda kbira u marru Edinburgh. Minn hemm Chris indifen f Anzio, fejn trabba u kellu 1-hbieb. Il-qabar tieghu hu stil "amerikan", "turf" ahdar fi spazju wiesa' u bosta sigar zghar. Kull min izur il-qabar tieghu jibqa' impressjonat u xi whud ihallu xi messagg.


Jaghzlu li jibnu kullegg
Quddiem tragedja bhal din il-genituri kellhom zewg ghazliet: 1-ewwel, li jinghalqu fid-dulur taghhom jibku b'rabja u t-tieni, li jaccettaw bil-fidi r-rieda ta' Alla u li minn din il-fidi jaghmlu opra li tfakkar lil Chris.
Ghazlu t-tieni billi ddecidew li jibnu skola sabiha u moderna fisem Chris. Huma gew ispirati biex jghaddu t-talenti u d-doni li kellu Chris, liz-zghazagh ta' Anzio u 1-familja taghhom. Illum il-Chris Cappell College hu monument haj ta' 1-imhabba, generozita u anki I-umiltà tal-koppja Cappelluti Iejn il-proxxmu. Kull min kien hemm ghall-ftuh taì-college, fosthom is-sindku, il-kardinal amerikan Francis Stafford, u n-nies ta' Anzio baqghu mistghagba meta zaru dan \\-college mghammar b'kollox biex jilqa' fih 350 student. li-college b'tifkira ta' Chris se jkun ukoll specjalizzat fil-muzika.
L-aula magna se tkun miftuha biex iz-zghazagh ta' Anzio jaghmlu
kuncerti u teatru. L-istess U-gxm la* 360 rnctru u 1-grawnds se jkunu miftuhin anki wara J-hin la' 1-iskola, biex jaghtu servi/.z lill-komunità. L-iktar gest li jolqot lil kulhadd hu li 1-genituri ghazlu li din 1-iskola, li sarei kollha mill-ibndi ial-koppja Cappelluti u li tiswa miljuni ta' liri, tinghata WW-comune la1 An/io ghall-uzu tal-komunità kollha. Huma setghu ghamlu rigai lil xi kongregazzjoni religjuza, izda ghazlu lì 1-ghotja ssir ghall-komunità kollha, fejn it-tfal kollha ta' Anzio bl-ebda distinzjoni jigu fdan W-college.


Kuntatti ma' Malta

U-genituri jixtiequ li jkun hemm pont bejn Malta u \-college f Anzio, billi jsir gemellagg ma' xi skola sekondarja maltija. S'issa dan ghad ma sarx minkejja li ili nipprova.
L-idea giet meta Franco u Adriana gew Malta f'Novembru, 2000 ghall-kuncert ta' I-arpista - Vittorio Valenta - fil-prezenza ta' Sarah Ferguson u Al Bano.
Il-Fondazzjoni li waqqfu 1-genituri ghandha 1-ghan li xxerred 1-ispirtu ta' Chris f'pajjizi ohra, bhal ma tista' tkun Malta.
Fil-ftuh kien prezenti 1-ambaxxatur malti f Ruma, Dottor Joe Cassar, il-koppja Frans u Miriam Portelli, tal-Moviment ta' Kana u hbieb tal-Cappelluti, u 1-ministru Louis Galea baghat messagg lis-sindku, dott Candido De Angelis u lill-koppja Cappelluti.
Il-ministru Galea fl-messagg qal li "nittama li din 1-iskola ssir point of reference ghall-kreattività, ghall-edukazzjoni u 1-formazzjoni ta' tfal u zghazagh f socjetà mimlija tensjonijiet, imma sabiha u ghanja b'opportunitajiet godda ghal umanità b'sahhitha, hienja u fix-xbieha tal-Hallieq Divin."
L-ambaxxatur Cassar tkellem fl-okkazjoni tal-ftuh qabel 1-onor Gianfranco Fini, il-vici-president, fejn qal kif permezz ta' min jikteb kien diga zar dan il-kullegg u kif "fid-dedikazzjoni tal-koppja Cappelluti jara valuri spiritwali u civili kbar. Id-destin ried li 1-mewt ta' 1-iben uniku taghhom saret holma, li llum naraw fdan il-kullegg tinghata b'tant generozità lill-belt ta' Anzio."
Dwar il-gemellagg 1-ambaxxatur qal li "dan ikun ta' gid kbir lil Malta u jien ferhan li 1-ministru ta' 1-edukazzjoni hu favur din l-idea. Il-gemellagg mhux biss rabta ta' istituzzjonijiet - imma huma ghaqda ta' mhuh, kulturi u l-iktar importanti 1-valuri."
Il-ministru Letizia Moratti kcllha laqgha ta' sicgha mal-genituri ta' Chris fit-13 ta' Marzu u tittama li //urdan W-college mela ligi inawguraia 1-librerija multi-mcdjali lnl-Chris Cappell College.
Jiena dejjem hassejt il-verità lal-kliem la' Krislu "jekk i/-Aerncgha lai-qamh ma tmutx, ma taghtix frott." Chris miet fil-fjur taz-zghozija u halli» karriera ta' muzicista - kompozitur minili tamiel, izda Iluni ghadu haj fi 1 — qlub u 1-imhuh ta' 1-istudenti tal-kullegg iddedikat lilu. L-ispirtu tieghu ghadu haj u 1-genituri b'tant ghaqal. kuragg u uriti Ita ghanilii, li kliem madre Tereza ta' Kalkutta, "sometJiing beauiijul for God and alt His children".


Mina: "Kien tifel eccezzjonali"
Il-kantanta Mina kienet taf lil Chris u semghet il-muzika tieghu. Pii-ktieb Lasciami Correre Via, li fili il-hajja u 1-kanzuneUi la' Chris, Mina qalet: "Chris kien tifel eccezzjonali. Wiehed minii dawk iz-zghazagh rari, li jnisslu lama fid-dinja biex tkun tista" timxi '1 quddiem u Ikun ahjar." Il-ktieb qed ikun sucèess u gie mahrug mì\\-Edizioni Messaggero ta' Padova. Min jixtieq jara 1-web site isibha luq http://www.chriscappell.com
"Let Me Run Away" hi wahda mìs-songs ta" Chris, li minnha 1-awtur gizwita u ghalliem ta' Chris fil-CW/ct,'/7; Massimo. Ruma, ghazel 1-isem ghall-ktieb Lasciami Correre Via. Putrì Antonio Spadaro SJ ghamel studju sabih tal-kitba ta' Chris u stampa s-songs bl-ingliz (1-original) u traduzzjoni taljana.
Is-song Let Me Run Away ghal patri Spadaro hi "t-testment bla ma kien jaf ta' Chris". Il-muzicista ta' din is-song. bhal ta' bosta ohrajn. hi tassew melodjuza u FredCanzion,tal-Pooh li kien daqq ma' Chris qal "Chris kien assolutameli genjali. Il-kapacità tieghu li johloq melodiji godda, jum wiehed fakkarni biex nassocjah ma' John Lennon."
"Lemon Girl" miktubafi-1994-95,hi song tassew sabiha. Hemm zewg edizzjonijiet, ghaliex Chris ma kienx sodisfatt malajr bhala artist.
Il-ktieb li gie pprezentat f\\-Collegio Massimo gie milqugh tajjeb ferm.
Kitbu fuqu 1-gurnali, fosthom artiklu sabih fi-Osservatore Romano, irrivisti bhal Civiltà Cattolica u Famiglia Cristiana ghaliex hu ktieb li juri li d-dinja ta' Chris, sa ma miet fi-età ta' 23 sena, kienet mimlija tamiet sbieh li ma mitux, imma se jibqghu hajjin fiz-zghazagh ta' Anzio u nittama xi jum anki Malta.